facebook

ДепартаментПолитически науки

Стипендия "We Do Not Fear Excellence "

Стипендия „Не се боим от отличието“ от проф. д-р Евгений Дайнов

 

Условия за кандидатстване и присъждане на стипендията:

 • Докторантът да е зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка;
 • Кандидатите за докторска стипендия да са завършили магистърската си степен в НБУ със среден успех над 5.50;
 • Кандидатите да имат демонстрирана активна гражданска и/или университетска ангажираност (участия в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи).

 

Размер на стипендията:

 • Две частични (50%) семестриални такси.

 

Продължителност на стипендията:

 • Два семестъра.

 

Процедура за присъждане:

 • Кандидатстване:
  • Срок:
   • До един месец след зачисляването на докторанта без значение от кой семестър е зачислен. Стипендията се връчва не повече от веднъж годишно;
  • Документи – CV, мотивационно писмо, списък с публукации и други релевантни материали удостоверяващи активна гражданска и университетска ангажираност;
 • Класиране:
  • Класирането се осъществява от комисия начело с проф. д-р Евгений Дайнов. Член на комисията е проф. Христо Тодоров и един бивш стипендиант успешно защитил докторска дисертация.
 • Оповестяване:
  • Не по-късно от една седмица след периода за кандидатстване.