facebook

ДепартаментПолитически науки

Конкурси

 

Нов български университет обявява следния конкурс за:

 


един главен асистент, професионално направление 3.3. Политически науки.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/05.08.2014 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел.: 02/8110235, 8110215.


Кандидат по конкурса:

д-р Евелина Радославова Стайкова

 

Научно жури, назначено със заповед на ректора № К-120/30.09.2014 г. в състав:

 

  1. проф. Антоний Тодоров Тодоров, д.н. – 3.3. Политически науки, НБУ
  2. доц. д-р Анна Славчева Кръстева – 3.3. Политически науки, НБУ
  3. доц. д-р Добрин Христов Канев – 3.3. Политически науки, НБУ
  4. доц. д-р Александър Иванов Маринов – 3.3. Политически науки, СУ
  5. доц. д-р Ивка Цакова Некова – 3.3. Политически науки, УНСС


Резервни членове на научното жури:

 

  1. доц. д-р Маргарита Атанасова Шивергева – 3.3. Политически науки, НБУ
  2. доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков – 3.3. Политически науки, НБУ
  3. доц. д-р Андрей Иванов Нончев – 3.3. Политически науки, УНСС
  4. проф. Трендафил Атанасов Митев, д.н. – 3.3. Политически науки, УНСС

 

Архив